អានិសង្សប្រគេនសំពត់ពុទ្ធបរិស័ទ ដែលមានសទ្ធាប្រគេនសំពត់ដល់ព្រះសង្ឃ ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា បានអានិសង្ស ។


-មានវណ្ណៈគឺពណ៌សម្បុរដូចមាស
-ប្រាសចាកធូលី
-ប្រកបដោយពន្លឺ
-មានតេជៈ
-ខ្លួនជិតស្និទ្ធ
-អន្ទោលទៅក្នុងភពតូចភពធំសំពត់ទាំង១សែន ពណ៌ស លឿន និងក្រហម រមែងបាំងលើក្បាល
-បាននូវសំពត់កោសេយ្យពស្ត្រ និងសំពត់កម្ពល ។
-បាននូវសំពត់ ដែលធ្វើដោយសំបក ឈើ និងសំពត់ ធ្វើដោយកប្បាស ក្នុងទីពួង ។

នត្ថិ សន្តិ បរំ សុខំ !

ពុំមានសេចក្តីសុខណា ស្មើនឹងសេចក្តីស្ងប់ឡើយ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s