អានិសង្សប្រគេនកាំបិតពុទ្ធបរិស័ទ ដែលមានសទ្ធាប្រគេនកាំបិតដល់ព្រះសង្ឃ ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា បានអានិសង្ស ។


– បានកល្យាណមិត្ត
– មានសេចក្តីព្យាយាម
– កាំបិត គឺខន្តី និងមេត្រី
– កាំបិត គឺប្រាជ្ញាដ៏ប្រសើរ ព្រោះកាត់នូវសរ គឺតណ្ហា
– ញាណស្មើដោយកែវវជីរៈ
– គួរគេនមស្សការ
– អាចកាត់នូវសេចក្តីសង្ស័យ
– មានរូបល្អ មានភោគសម្បត្តិ
– កាលអន្ទោទៅក្នុងភពតូច-ភពធំជាអ្នកមានបញ្ញាមុតគ្រប់កាលទាំងពួង
– ឃើញនូវអត្ថដ៏ជ្រាលជ្រៅ និងហេតុដ៏ល្អិតដោយញាណ
– ញាណស្មើដោយចុងកែវវជីរៈ អាចកំចាត់ងងឹត ។

នត្ថិ សន្តិ បរំ សុខំ !

ពុំមានសេចក្តីសុខណា ស្មើនឹងសេចក្តីស្ងប់ឡើយ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s