អានិសង្សប្រគេនបាត្រពុទ្ធបរិស័ទ ដែលមានសទ្ធាប្រគេនបាត្រដល់ព្រះសង្ឃ ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា បានអានិសង្ស ។

– រមែងប្រើប្រាស់នូវថាសមាស ថាសប្រាក់ ថាសកែវមណី ថាសដែលធ្វើអំពីទទឹមគ្រប់កាលទាំងពួង
– ជាអ្នកមិនមានឧបទ្រពនិងមិនមានចង្រៃ
– មិនទៅកាន់ទុគ្គតិ អស់ ៩៤ កប្ប
– ត្រូវគេគោរពកោតក្រែងគ្រប់កាល
– ជាអ្នកបាននូវបាយ ទឹក សំពត់ និងទីដេក
– ភោគៈទាំងឡាយ មិនដែលវិនាស
– មានចិត្តខ្ជាប់ខ្ជួន
– បាននូវបដិសម្ភិទា៤ វិមោក្ខ៨ និងអភិញ្ញា៦ ។

នត្ថិ សន្តិ បរំ សុខំ !

ពុំមានសេចក្តីសុខណា ស្មើនឹងសេចក្តីស្ងប់ឡើយ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s