ស្រ្តីធ្វើខុសតម្រា

កំណាព្យ

+ស្រីធ្វើឫកដោយកាច់រាង                        បន្ទន់ខ្លួនផ្អៀងទាំងមុខក្រោយ
-ខំធ្វើចុះឡើងដើម្បីឲ្យ                            ពួកប្រុសថយក្រោយមកស្នេហ៍ខ្លួន ។

+មានពួកស្រ្តីខ្លះក្រអិមក្រអៀម                 មិនដឹងថារៀនមកពីណា
-ធ្វើឫកកាច់រាងដូចពេស្យា                      ថាខ្លួនសង្ហារគេមើលឯង ។

+ការធ្វើយ៉ាងនេះខុសតម្រា                      សូមបុត្រសង្សារប្រញាប់កែ
-កាច់រាងយ៉ាងនេះមិនមែនខ្មែរ                 សូមកែឲ្យឆាប់ខ្មែរមានពូជ ។

+សូមស្ត្រីស្រីមានល័ក្ខ                             មានស្វាមីភ័ក្រ្តជាតិសាសនា
-ស្រលាញ់ខ្លួនឯងនិងដូនតា                    មានចិត្តស្នេហានិងគុណធម៌ ។

នត្ថិ សន្តិ បរំ សុខំ !

ពុំមានសេចក្តីសុខណា ស្មើនឹងសេចក្តីស្ងប់ឡើយ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s