ស្រ្តីចែចង់បុរសដោយហេតុ ៤០ យ៉ាង


នែបុណ្ណ ស្រីរមែងចែចង់បុរសដោយហេតុ ៤០ យ៉ាងគឺៈ


០១-កាច់រាង
០២-បន្ទន់ខ្លួន
០៣-កែក្រោយ
០៤-ក្រអិមក្រអៀម
០៥-យកក្រចកផ្ទាត់ក្រចក
០៦-យកជើងជាន់ជើង
០៧-យកកំណាត់ឈើគូសដី
០៨-លើកកូនក្មេងដោយខ្លួនឯង
០៩-ឲ្យកូនក្មេងលើកខ្លួនឯងវិញ
១០-លេងកូនក្មេងដោយខ្លួនឯង
១១-ញ៉ាំងកូនក្មេងឲ្យលេង
១២-ថើបកូនក្មេងដោយខ្លួនឯង
១៣-ញ៉ាំងកូនក្មេងឲ្យថើបវិញ
១៤-ស៊ីខ្លួនឯង
១៥-ញ៉ាំងកូនក្មេងឲ្យស៊ី
១៦-ឲ្យវត្ថុទៅកូនក្មេង
១៧-សុំលួងលោមយកមកវិញ
១៨-ធ្វើត្រាប់តាមក្មេងដែលវាធ្វើ
១៩-និយាយខ្លាំងៗ
២០-និយាយតិចៗ
២១-និយាយបើកចំហរមាត់
២២-និយាយលាក់លៀម
២៣-ធ្វើនូវនិមិត្តដោយអាការរាំច្រៀង
២៤-សើចក្អាកក្អាយ
២៥-សម្លឹងសម្លក់
២៦-ញាក់ចង្កេះ
២៧-ញ៉ាំងទ្រព្យកំបាំងឲ្យកម្រើក
២៨-បើកបង្ហាញភ្លៅ
២៩-បិទភ្លៅទៅវិញ
៣០-បង្ហាញដោះ
៣១-បង្ហាញក្លៀក
៣២-បង្ហាញផ្ចិត
៣៣-បិទភ្នែកញាក់ចញ្ចឹម
៣៤-ខាំបបូរមាត់
៣៥-លៀនអណ្តាត
៣៦-ច្បូតសំពត់
៣៧-ស្លៀកសំពត់
៣៨-រំសាយសក់
៣៩-បួងសក់វិញ
៤០-មិចភ្នែកមៀងមើល ឬស៊ីញូ

(ក្នុងបិដកភាគ ៦១ ទំព័រ ១៦៨)

នត្ថិ សន្តិ បរំ សុខំ !

ពុំមានសេចក្តីសុខណា ស្មើនឹងសេចក្តីស្ងប់ឡើយ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s