ស្រ្តីរតនៈ ៨២ រូប


ស្រ្តីរតនៈ ៨២ រូបនេះគឺចង់បញ្ជាក់អំពីគុណធម៌ដែលស្រ្តីត្រូវសម្រេចបាន ស្រ្តីមិនត្រូវមើលងាយខ្លួនឯងថា ជាស្រ្តីភេទនេះទេ ក្នុងសម័យពុទ្ធកាល ស្រ្តីក៏អាច បួសបាន ថែមទាំងបានសម្រេចគុណធម៌ដូចបុរសដែរ យើងធ្លាប់បានឃើញទេ ភិក្ខុនីច្រើនណាស់ជាព្រះអរហន្ត ដែលបានរួចចាកហើយអំពីអន្ទាក់មារ ដូច្នេះ ដើម្បីបញ្ជាក់ថា ស្រ្តីជាព្រះអរហន្តីនោះ សូមលើកយកស្រ្តីច្រើននាក់ ដែលបួស ហើយបានដល់នូវព្រះនិព្វាន ហើយបានលើកយកព្រះពុទ្ធគាថា និងព្រះសូត្រ ផ្សេងៗដើម្បីបានជំនួយដល់ស្រ្តីទាំងឡាយ និងព្រះគុណម្ចាស់ ញាតិញោមផងដែរ ។

នត្ថិ សន្តិ បរំ សុខំ !

ពុំមានសេចក្តីសុខណា ស្មើនឹងសេចក្តីស្ងប់ឡើយ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s