កឋិនទានានិសង្សកថា


យេ ជនា សុខមិច្ឆន្តា ទត្វាន កថិនចីវរំ តេបិ ទុក្ខា បមុញ្ចន្តិ ភុត្វា ទេសេសុ មនុស្សេសុ នរកាទីនំ ន ជាយន្តិ កថិនទានស្សិទំ ផលំ ច ទេវលោកេ ចិរំ ភុត្វា ទិព្វសម្បត្តឹ តតោ ច វិត្វា មនុស្សលោកេ រាជា ហោន្តិ មហព្វលា សត្តរតនសម្បន្នា ចតុទឹបេសុ ឥស្សរា តេ ជនា សំសរន្តាបិ អបាយេ ន គមិស្សន្តិ ទ្វេ កុលេ ឧបបជ្ជន្តិ ចាបិ ព្រាហ្មណោ ហីនេ កុលេ ន ជាយន្តិ កថិនទានស្សិទំ ផលំ ។


ជនទាំងឡាយឯណាប្រាថ្នានូវសេចក្តីសុខ ឲ្យនូវចីវរដើម្បីកឋិនទាន ជនទាំងឡាយ នោះឯង រមែងរួចចាកទុក្ខក្នុងទេវតា និងមនុស្សទាំងឡាយ នឹងមិនកើតក្នុងអបាយទាំងឡាយ មាននរកជាដើម, នេះជាផលរបស់កឋិនទាន ជនទាំង ឡាយនោះ នឹងបានសោយនូវសម្បត្តិដ៏ជាទិព្វ ក្នុងទេវលោកទាំង៦ជាន់អស់កាល ដ៏យួរអង្វែង ។

លុះច្យុតអំពីទេវលោកនោះមក នឹងបានជាស្តេចក្នុងមនុស្សលោកនេះ ជាស្តេចមានកម្លាំងច្រើន បរិបូណ៍ដោយរតនៈ៧ប្រការ នឹងបានជាធំក្នុងទ្វីបទាំង៤ កាលបើនៅអន្ទោលទៅមកក្នុងមនុស្សលោកនេះ នឹងមិនបានទៅក្នុងអបាយ រមែង កើតក្នុងត្រកូលទាំងពីរគឺៈ ខត្តិយត្រកូល១, ព្រាហ្មណត្រកូល១, មិនកើតក្នុង ត្រកូលថោកទាបឡើយ នេះជាផលរបស់កឋិនទាន ដែលជនទាំងឡាយបានកសាងហើយ ។

នត្ថិ សន្តិ បរំ សុខំ !

ពុំមានសេចក្តីសុខណា ស្មើនឹងសេចក្តីស្ងប់ឡើយ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s