អានិសង្សប្រគេនផ្លិត (ស្លឹកត្មោតដ៏ល្អ)


ពុទ្ធបរិស័ទ ដែលមានសទ្ធាប្រគេនផ្លិត (ស្លឹកត្មោតដ៏ល្អ)ដល់ព្រះសង្ឃ ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា បានអានិសង្ស ។

– មិនស្គាល់ត្រជាក់ និងក្តៅ
– បានជាស្តេចចក្រពត្តិ
– ភ្លើង គឺរាគៈរមែងមិនមាន
– ភ្លើង គឺទោសៈរមែងមិនមាន
– ភ្លើង គឺមោហៈរមែងមិនមាន
– មិនមានសេចក្តីអន្ទះអន្ទែង
– មិនស្គាល់នូវេសេចក្តីក្រវល់ក្រវាយ ជាគ្រឿងញ៉ាំងចិត្តឲ្យក្តៅ
– ភ្លើង គឺមានៈរមែងមិនមាន
– ភ្លើង គឺទិដ្ឋិរមែងមិនមាន
– មិនទៅកាន់ទុគ្គតិអស់ ៩២កប្ប
– បាននូវបដិសមភ្ភិទា៤ វិមោក្ខ៨ និងអភិញ្ញា៦ ។

នត្ថិ សន្តិ បរំ សុខំ !

ពុំមានសេចក្តីសុខណា ស្មើនឹងសេចក្តីស្ងប់ឡើយ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s