កុំសេពថ្នាំយ៉ាម៉ាយ៉ាបាយ៉ាអ៊ី

បទពាក្យ៧

+ឳកូនមាសម្តាយថ្លៃស្មើជីវិត                     កូនត្រូវតែគិតពិចារណា

-កុំសេពគ្រឿងញៀនថ្នាំយ៉ាម៉ា                   ទាំងថ្នាំយ៉ាបាថ្នាំយ៉ាអ៊ី ។

+ថ្នាំទាំងអស់នេះកុំសាកល្បង                   នាំឲ្យសៅហ្មងរោគយាយី

-នាំខូចសុខភាពជាតិគីមី                          បុរសនារីជៀសឲ្យឆ្ងាយ ។

+ថ្នាំនេះខុសច្បាប់រដ្ឋបានហាម              បើមិនធ្វើតាមនាំអន្តរាយ

-ត្រូវរដ្ឋដាក់ទោសដល់រូបកាយ               មិនគិតវែងឆ្ងាយអន្តរាយជីវិត ។

+សុខតែមួយភ្លាតទុក្ខយឺនយូរ                ចូរកូនកុំប្តូរកុំប្រព្រឹត្ត

-ខុសទាំងច្បាប់រដ្ឋខូចទាំងជីវិត              មិតត្រូវទៅជិតប្រព្រឹត្តវាឡើយ ។

ព្រះតេជៈគុណ បណ្ឌិត ហុក​ សាវណ្ណ

នត្ថិ សន្តិ បរំ សុខំ !

ពុំមានសេចក្តីសុខណា ស្មើនឹងសេចក្តីស្ងប់ឡើយ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s