អានិសង្សប្រគេនបំពង់ម្ជុល


ពុទ្ធបរិស័ទ ដែលមានសទ្ធាប្រគេនបំពង់ម្ជុលដល់ព្រះសង្ឃ ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា បានអានិសង្ស ។


– សុខក្នុងចិត្ត
– សុខក្នុងកាយ
– សុខកើតអំពីឥរិយាបថ ។

នត្ថិ សន្តិ បរំ សុខំ !

ពុំមានសេចក្តីសុខណា ស្មើនឹងសេចក្តីស្ងប់ឡើយ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s