អានិសង្សប្រគេនវត្ថុសម្រាប់ទ្រប្រេង


ពុទ្ធបរិស័ទ ដែលមានសទ្ធាប្រគេនវត្ថុសម្រាប់ទ្រប្រេងដល់ព្រះសង្ឃ ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា បានអានិសង្ស ។


– មានរូបដូចមាស
– មានវ័យដ៏ល្អ
– មានចិត្តខ្ពស់ឡើងដោយល្អ
– ចិត្តមិនរវើរវាយ
– មានគេគ្រប់គ្រងរក្សាហើយ ដោយការរក្សាគ្រប់យ៉ាង ។

នត្ថិ សន្តិ បរំ សុខំ !

ពុំមានសេចក្តីសុខណា ស្មើនឹងសេចក្តីស្ងប់ឡើយ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s