អំពើអាក្រក់ឆក់ចិត្តឲ្យងាយធ្វើ

អសាធុកម្ម គឺអំពើរបស់អសប្បុរសទាំងឡាយ ជាអំពើឥតផលប្រយោជន៍ដល់ខ្លួន គេងាយធ្វើទេ ឯអំពើណាជាសាធុកម្មរបស់សប្បុរសដែលជាអំពើផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ខ្លួន អំពើនោះឯង គេពិបាកធ្វើ ណាស់គឺមិនងាយនឹងធ្វើកើតទេ ។

បទពាក្យ៩

+ កម្មអាក្រក់                តែងទាញឆក់                ចិត្តជនផង
– ឲ្យកន្លង                     ផុតប្រយោជន៍              របស់ខ្លួន
– គេពុំខ្លាច                    គេអាចហ៊ាន                 ធ្វើផ្ទួនៗ
– ទោះបីខ្លួន                  បានវិនាស                    ក៏ពុំរាង ។

+ រីកម្មណា                   ជាសាធុ                        ល្អប្រពៃ
– មានកម្រៃ                   អាចនាំខ្លួន                    ឲ្យចៀសវាង
– ផុតចាកទោស            ឥតរឳស                      ក៏អ្នកនាង
– ខ្លះច្រើនឃ្វាង             កម្របាន                      ធ្វើកម្មនោះ ៕

សម្តេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត

នត្ថិ សន្តិ បរំ សុខំ !

ពុំមានសេចក្តីសុខណា ស្មើនឹងសេចក្តីស្ងប់ឡើយ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s