ភារកិច្ចកូនចៅក្នុងបឋមវ័យ

បទពាក្យ៤

+កូនចៅកម្ពុជា                    ក្នុងបឋមវ័យ
-ភារកិច្ចប្រពៃ                     គឺការសិក្សា ។

+វិជ្ជាផ្លូវលោក                    អប់រំចរិយា
-កើតមានបញ្ញា                  ចរិយាប្រពៃ ។

+នៅក្នុងសាលា                  គោរពវិន័យ
-កូនមានជោគជ័យ              ក្នុងការសិក្សា ។

+យកចិត្តទុកដាក់               បំពេញកិច្ចការ
-គ្រូសាស្ត្រាចារ្យ                 ដាក់ឲ្យកូនធ្វើ ៕

ព្រះតេជៈគុណ បណ្ឌិតៈ ហុក សាវណ្ណ

សូមចុចលើព្រះនាមព្រះអង្គដើម្បីភ្ជាប់ទៅវែបសាយ!

នត្ថិ សន្តិ បរំ សុខំ !

ពុំមានសេចក្តីសុខណា ស្មើនឹងសេចក្តីស្ងប់ឡើយ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s