ចិត្តថ្លាស្អាតដូចអន្លង់ទឹកថ្លាជ្រៅ

យថាបិ រហទោ គម្ភីរោ វិប្បសន្នោ
អនាវិលោ ឯវំ ធម្មានិ សុត្វាន វិប្បសីទន្តិ បណ្ឌិតា ។

អន្លង់ទឹកជ្រោដែលថ្លាស្អាតល្អ មិនមានកកល្អក់យ៉ាងណា បណ្ឌិតទាំងឡាយបាន ស្តាប់នូវព្រះធម៌ហើយ រមែងមានចិត្តថ្លាស្អាត (ប្រាសចាកឧបក្កិសេលជាគ្រឿងសៅហ្មង) ក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរ ។


ព្រះអង់ទ្រង់គង់ប្រថាប់នៅជេតវនារាម
ទ្រង់ប្រារព្ធចំពោះមាតានាងកាណាដែលធ្វើនំឲ្យកូនស្រីយកទៅជូនប្តី ។

នត្ថិ សន្តិ បរំ សុខំ !

ពុំមានសេចក្តីសុខណា ស្មើនឹងសេចក្តីស្ងប់ឡើយ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s