បណ្ឌិតរមែងត្រេកអរក្នុងព្រះធម៌

ធម្មបីតិ សុខំ សេតិ វិប្បសន្នេន ចេតសា
អរិយប្បវេទិតេ ធម្មេ សទា រមតិ បណ្ឌិតោ ។

បុគ្គលដែលមាននូវធម្មបីតិ មានចិត្តថ្លាស្អាត រមែងនៅជាសុខ បណ្ឌិតរមែងត្រេកអរ នៅក្នុងព្រះធម៌ ដែលព្រះអរិយៈជាម្ចាស់បានប្រកាសហើយសព្វៗកាល ។

ព្រះអង់ទ្រង់គង់ប្រថាប់នៅជេតវនារាម
ទ្រង់ប្រារព្ធចំពោះព្រះមហាកប្បិនត្ថេរដែលឧទានថា សុខហ្ន៎! សុខហ្ន៎! ។

នត្ថិ សន្តិ បរំ សុខំ !

ពុំមានសេចក្តីសុខណា ស្មើនឹងសេចក្តីស្ងប់ឡើយ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s