វាចាសុភាសិតពិតដូចផ្កា

យថាបិ រុចិរំ បុប្ផំ វណ្ណវន្តំ សគន្ធកំ ឯវំ
សុភាសិតា វាចា សផលា ហោតិ សុកុព្វតោ ។

បុប្ផជាតិដែលមានពណ៌ស្រស់ល្អ ព្រមទាំងមានក្លិនក្រអូបឈ្ងុយឈ្ងប់យ៉ាងណា វាចាដែលសុភាសិតក៏យ៉ាងនោះដែរ គឺរមែងមានផលដល់អ្នកដែលបានធ្វើតាមដោយល្អ ។


ព្រះអង់ទ្រង់គង់ប្រថាប់នៅក្រុងសាវត្ថី
ទ្រង់ប្រារព្ធចំពោះឆត្តបាណិឧបាសកជាព្រះអនាគាមិបុគ្គល ។

នត្ថិ សន្តិ បរំ សុខំ !

ពុំមានសេចក្តីសុខណា ស្មើនឹងសេចក្តីស្ងប់ឡើយ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s