>>>ឆ្កួតបួនប្រការ

បទពាក្យ៧

+ពីដើមលោកថាឆ្កួតមានបី                               ឆ្កួតមួយនឹងស្រីពីរនឹងស្រា
-ទីបីឆ្កួតនឹងល្បែងបាតផ្សារ                               បុរាណចារ្យថាអញ្ចឹង ។

+កាលឆ្កួតនឹងស្រីនៅគ្រាន់បើ                           ឆ្កួតស្រានៅស្ទើរព្រោះស្រវឹង
-បើឆ្កួតល្បែងវិញឆ្កួតពេញធឹង                           ឆ្កួតនឹងហៅឆ្កួតព្រៃលែងមហា ។

+ពាក្យចាស់លោកថាឆ្កួតមានបី                         បើជនប្រុសស្រីឆ្កួតមួយណា
-ជននោះតែងវិនសធម្មតា                                 ច្នេះគួរពិចារណ៍ជៀសឲ្យឆ្ងាយ ។

+មនុស្សមិនទាន់បាត់ឆ្កួតបីផង                          ឥឡូវឆ្កួតឆ្លងមួយទៀតហើយ
-ឆ្កួតនេះមានក្នុងក្មេងទាំងឡាយ                        សង្គមអន្តរាយព្រោះឆ្កួតបួន ។

+ឆ្កួតទីបួនគឺឆ្កួតទូរសព្ទ                                     ម្យប់ដេកស្តាប់មិនស្តាយខ្លួន
-បង់លុយបង់ចិត្តឥតដេកពួន                            ខ្លះទុក្ខស្គមព្រោះឆ្កួតពេក ៕

សៀវភៅកំណាព្យក្រោមពន្លឺច័ន្ទ

នត្ថិ សន្តិ បរំ សុខំ !

ពុំមានសេចក្តីសុខណា ស្មើនឹងសេចក្តីស្ងប់ឡើយ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s