>>>តម្លៃនៃវិជ្ជា

បទពាក្យ៤

+វិជ្ជាជាទ្រព្យ                                ដ៏មាតម្លៃ
-ចូរកូនប្រុសស្រី                           ស្វែងរកឲ្យបាន ។

+ជាទ្រព្យមរតក                           ស្ថិតក្នុងខ្លួនប្រាណ
-ចោរលួចមិនបាន                         កើតមានទ្រព្យធារ ។

+ពន្លឺវិជ្ជា                                     អាចដោះបញ្ហា
-ជា្រលជ្រៅយ៉ាងណា                     នៅក្នុងជីវិត ។

+ពន្លឺព្រះចន្ទ                               ភ្លឺយប់ងងឹត
-ថ្ងៃព្រះអាទិត្យ                             វិជ្ជាភ្លឺសព្វ ៕

ព្រះតេជៈគុណ បណ្ឌិតៈ ហុក សាវណ្ណ

នត្ថិ សន្តិ បរំ សុខំ !

ពុំមានសេចក្តីសុខណា ស្មើនឹងសេចក្តីស្ងប់ឡើយ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s