>>>សុជីវធម៌សម្រាប់កូនប្រុសស្រី

បទពាក្យ

+សុជីវធម៌                                រស់នៅសមរម្យ
-ស្របតាមសង្គម                          កូនចៅកម្ពុជា ។

+គប្បីគោរព                                មាតាបិតា
-គ្រូសាស្ត្រាចារ្យ                           លោកផ្តល់វិជ្ជា ។

+បង្គុំព្រះសង្ឃ                             ប្រទានធម្មា
-ចាស់មានសីលា                           មានធម៌សន្តោស ។

+បើកូនខុសឆ្គង                           ត្រូវតែសុំទោស
-បើគេធ្វើខុស                               កូនគួរអត់ឳន ៕

ព្រះតេជៈគុណ បណ្ឌិតៈ ហុក សាវណ្ណ

នត្ថិ សន្តិ បរំ សុខំ !

ពុំមានសេចក្តីសុខណា ស្មើនឹងសេចក្តីស្ងប់ឡើយ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s