>>>ស្រាស្រី

បទពាក្យ៧

+ស្រាស្រា!ស្រាស្រា…ស្រីស្រី!ស្រី…                ស្រាស្រីស្រស់ខ្ចីស្រោចដុល្លា
-បារីហុយផ្សែងសែនតណ្ហា                               ឆ្កួតនឹងកែវស្រាថាសប្បាយ ។

+ច្រៀងលេងតាមភ្លេងដាស់កាមា                      ជល់កែវហ៊ឺហាសើចក្អាកក្អាយ
-លុយលានឡានលូនលេងឡូយឆាយ               លើកដៃបាយ!បាយ!សុជីវធម៌ ។

+ជប់លៀងជីវិតឋិតក្នុងបា                                 មានទេពធីតាចាំកំដរ
-ជប់លៀងជីវិតនិងគុណធម៌                             មានរឿងវណ្ឌ័កចាំស្វាគមន៍ ។

+ស៊ីទៅ!ផឹកទៅ!ប្រឹងទៅនាង                           ហើយជូតមាត់លាងឲ្យស្អាតសម
-កុំគិតដល់រឿងយើងគេខ្ញុំ                                 នៅផ្ទះកូនយំកុំគិតគ្នា ៕

សៀវភៅកំណាព្យក្រោមពន្លឺច័ន្ទ

នត្ថិ សន្តិ បរំ សុខំ !

ពុំមានសេចក្តីសុខណា ស្មើនឹងសេចក្តីស្ងប់ឡើយ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s