>>>អំពីគុណមាតាបិតា

>>>សង្ឃឹមថាអឹមភីស៊ីនេះអាចដាស់តឿនសតិរបស់កូនៗទាំងឡាយថាមាតាបិតាមានគុណធ្ងន់ប៉ុណ្ណា ពួកគាត់ខំប្រឹងតស៊ួរកស៊ីគ្រប់យ៉ាងក៏ព្រោះតែកូនៗ ចង់ឲ្យកូនមានចំណេះវិជ្ជា ចង់ឲ្យកូនរស់នៅយ៉ាងសុខស្រួលគ្មានទុក្ខលំបាក ចង់ឲ្យកូនមានគ្រូសារល្អនឹងគេ ចង់ឲ្យកូនរស់នៅក្នុងសង្គមដោយគ្មានបញ្ហា ប៉ុណ្ណឹងហើយកូនមិនយល់ពីចិត្តមាតាបិតាទេឬ មាតាបិតាធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដោយចង់ឲ្យកូនល្អ សុខសប្បាយ ។

សូមដោនលូតអឹមភីស៊ីៈ

>>>អឹមភីស៊ីគុណមាតាបិតា…
>>>អឹមភីស៊ីគុណមាតាបិតា…
>>>អឹមភីស៊ីគុណមាតាបិតា…
>>>អឹមភីស៊ីគុណមាតាបិតា…

នត្ថិ សន្តិ បរំ សុខំ !

ពុំមានសេចក្តីសុខណា ស្មើនឹងសេចក្តីស្ងប់ឡើយ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s