>>> យប់ទី១នៃបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមា

បុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមាបានប្រព្រឹត្តទៅបានយ៉ាងល្អប្រសើ ក្នុងវត្តពោធិសត្ថារាម (ពោធិ៍ចិនតុង) ដែលមានញាតិញោមអញ្ជើញមកចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះករ ។

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s