>>> ធម្មទេសនា

+ ពន្លឺធម៌ព្រះពុទ្ធ (Litght of the Buddha Dhamma)

 

+ សង្វេគ និង អង្គរបស់បណ្ឌិត

 

+ ទេសនាគ្រែពីរ បុណ្យបច្ច័យបួន

 

+ ធម្មទេសនាគ្រែ៥

 

+ ទេសនាគ្រែប្រាំ

 

+ ទេសនាគ្រែ៥ បុណ្យបញ្ចុះសីមា

 

នត្ថិ សន្តិ បរំ សុខំ !

ពុំមានសេចក្តីសុខណា ស្មើនឹងសេចក្តីស្ងប់ឡើយ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s