>>> គុណទឹកដោះម្តាយ០១

សង្ឃឹមថាប្អូនៗដែលត្រូវជាកូនៗត្រូវស្វែងយល់អំពីគុណមាតាបិតា និងត្រូវធ្វើការគោរពប្រតិបត្តិចំពោះអ្នកមានគុណយ៉ាងណា ។

 

>>> គុណទឹកដោះម្តាយ០២
 

 
>>> គុណទឹកដោះម្តាយ០៣
 

 
>>> គុណទឹកដោះម្តាយ០៤
 

 
>>> គុណទឹកដោះម្តាយ០៥
 

 

នត្ថិ សន្តិ បរំ សុខំ !

ពុំមានសេចក្តីសុខណា ស្មើនឹងសេចក្តីស្ងប់ឡើយ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s