>>> ពិធីបុណ្យបញ្ចុះខ័ណ្ឌសីមា វត្តពោធិវ័ន

Artwork-1 Artwork-2 Artwork-3

សូមកុំភ្លេចអញ្ជើញទៅចូលរួមឲ្យបានច្រើនកុះករណា ឳកាសមានតែមួយដងប៉ុណ្ណោះសម្រាប់វត្តមួយ!

ពុំមានសេចក្តីសុខណា ស្មើនឹងសេចក្តីស្ងប់ឡើយ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s