=> សៀវភៅ ស្រីហិតោបទេស

នេះជាសៀវភៅ ស្រីហិតោបទេស ដែលមានហ្វាលជា​ PDF ហើយព្រះករុណាគ្រប់ព្រះអង្គ និងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទ ព្រមទាំងនិស្សិត ប្អូនៗ អាច Download ដាក់លើ PC, IPAD, IPHONE ឬទូរស័ទ្ទទំនើបជាច្រើនទៀត សម្រាប់ទុកមើល នៅពេលទំនេរ ។

ហ្វាលសម្រាប់ដោនឡូតៈ សៀវភៅ ស្រីហិតោបទេស

នត្ថិ សន្តិ បរំ សុខំ !

ពុំមានសេចក្តីសុខណា ស្មើនឹងសេចក្តីស្ងប់ឡើយ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s