> ស្ត្រីដែលមិនគួរយកធ្វើជាភរិយា

       តើស្ត្រីមានប៉ុន្មានយ៉ាងដែលព្រះពុទ្ធត្រាស់ថា មិនគួរយកធ្វើជាភរិយា? ដែលសម្តែងដោយ ព្រះគ្រូ សាន សុជា សូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្តាប់ដូចតទៅនេះ…។

នត្ថិ សន្តិ បរំ សុខំ !

ពុំមានសេចក្តីសុខណា ស្មើនឹងសេចក្តីស្ងប់ឡើយ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s